Održana 32. redovna sjednica općinskog vijeća Pale FBiH

209

Vijeće Općine Pale FBiH danas je održalo 32.redovnu sjednicu koja je započela usvajanjem dnevnog reda za ovu sjednicu kao i Zapisnika sa predhodne sjednice općinskog vijeća , s tim da je prije usvajanja predloženog dnevnog reda na zahtjev predlagača, povučena jedna tačka, a to je prijedlog Odluke o utvrđivanju naknada za predsjednika i članove Općinske Izborne Komisije Pale, tako da je konačan dnevni red za današnju sjednicu sadržavao 14 tačaka.

Pred vijećem danas našla se Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Pale za period 2021-2027. koju su vijećnici nakon kraće diskusije jednoglasno podržali. Vijećnici su bili jednoglasni i kada je upitanju Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području Općine Pale.

Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima i sekretaru općinskog vijeća Pale je bila sljedeća tačka po kojoj su vijećnici diskutovali. Za ovu odluku glasala su 4 vijećnika, 4 su bila protiv dok su dva vijećnika ostala suzdržana, tako da ova odluka nije dobila potrebnu većinu.
Na današnjoj sjednici vijeće je jednoglasno razrješilo Upravni odbora JKP Prača d.o.o., a nakon toga sa 6 glasova za, 2 protiv i 2 suzdržana imenovalo novi upravni odbor JKP Prača d.o.o.

U nastavku sjednice vijeće je sa 9 glasova za i 1 protiv podržalo Zaključak o usvajanju periodičnog izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Pale za period januar – juni 2020. godine.
Prijedlog Zaključka o upućivanju nacrta Budžeta Općine Pale za 2021. godinu na javnu raspravu bila je sljedeća tačka koja je podržana od strane vijećnika i to sa 7 glasova za, 1 protiv i 2 suzdržana, dok je jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o upućivanju nacrta Odluke o izvršenju Budžeta Općine Pale za 2021.godinu na javnu raspravu.


Vijeće danas nije prihvatilo informaciju organizacionog odbora formiranog povodom Dana otpora MZ Prača. Informaciju je podržalo 5 vijećnika, 1 je bio protiv dok su 4 vijećnika ostala suzdržana.
Zahtjev Upravnog odbora Doma zdravlja Prača nije dobio potrebnu većinu za isti je glasalo 5 vijećnika 5 je bilo protiv.Vijeće traži odobravanje provođenja ekstrerne revizije i davanja mišljenja o statusu smjenjenog direktora.


Do kraja sjednice vijećnici su jednoglasno usvojili dopis Centralne Izborne Komisije BiH koji se odnosio na ranije izglasavanje nepovjerenja općinskom načelniku, kao i molbu restorana „Jahorina“ za oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje poslovnog prostora.
Prijedlozi, sugestije, pitanja i odgovori bili su posljednja tačka dnevnog reda. Kod ove tačke vijeće je predložilo da se uputi jedan zahtjev prema BH Telecomu za poboljšanje usluga interneta i Moja TV signala na prostoru cijele Općine Pale. Vijećnici su također naložili da nadležna služba uputi jedan Zaključak prema kantonalnom resornom ministarstvu za urgentno rješavanje prevoza učenika na relaciji Prača – Goražde – Prača.