DOPUNA KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I REDOVNIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2021/2022. GODINU

233

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”,
broj: 19/07, 11/08 i 6/13), člana 5. Pravilnika o dodjeli stipendija (“Službene novine Bosanskopodrinjskog
kantona Goražde”, broj: 7/21) i Rješenja Općinskog vijeća Pale o imenovanju Komisije za
dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i redovnim studentima za školsku/akademsku 2021/2022.
Komisija za dodjelu stipendija raspisuje:
DOPUNA KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I REDOVNIM
STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2021/2022. GODINU
Vrši se izmjena i dopuna KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH
ŠKOLA I REDOVNIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2021/2022. GODINU dio
„Kandidati za dodjelu stipendija uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:“ i glasi:
1) uvjerenje o državljanstvu,
2) uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta, izdato nakon objavljivanja Konkursa,
3) pismenu izjavu da kandidat nije i da neće biti korisnik stipendije, kredita ili drugog oblika
novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica u tekućoj
školskoj/akademskoj godini, ukoliko ostvari pravo na stipendiju Općine Pale,
4) pismenu izjavu kojom se daje saglasnost Općini Pale za objavu ličnih podataka prilikom objave
rang liste, odnosno rezultata Konkursa i dr. na web stranici Općine Pale i drugim sredstvima
javnog informiranja,
5) dokaz/potvrda za studente da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg
studenta,
6) potvrdu srednje škole da je kandidat koji se prijavljuje na konkurs učenik iste,
7) kopiju indeks za redovne studente,
8) uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne školske/akademske godine s izračunatim prosjekom
ocjena,
9) studenti prve godine studija prilažu ovjerenu fotokopiju svjedodžbe završnog razreda srednje
škole,
10) studenti prve godine studija prilažu odgovarajući dokaz ukoliko su dobitnici priznanja Učenik ili
Ponos generacije,
11) dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kantonalnom, regionalnom, entitetskom,
državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,
12) kućnu listu,
13) dokaze o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne članove porodičnog
domaćinstva (izuzev onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta) po osnovu: radnog
odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (za uposlene
isključivo platna lista za posljednji mjesec, iz koje se vide stvarna primanja, za penzionere ček
od penzije za posljednji mjesec, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za
zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice
PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija
zdravstvene knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja i
srodstvu sa osiguranikom,
14) dokaze da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju status redovnog
učenika ili studenta) imaju ili nemaju samostalnu privrednu djelatnost (uvjerenje Porezne uprave
ili drugog nadležnog organa na osnovu kojeg se vidi da li se vode ili ne vode u registru poreznih
obveznika kao poduzetnici, odnosno da li su ili nisu prijavljeni u jedinstveni sistem za
registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa kao obaveznici po bilo kom osnovu s iskazanim
mjesečnim odnosno godišnjim prihodima),
15) dokaze za roditelje: dijete šehida, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih),
dokaz o učešću u obrambeno-oslobodilačkom ratu tokom oružane agresije na RBiH (najmanje 24
mjeseca), dokaz o invaliditetu roditelja,
16) dokaz o ličnom invaliditetu kandidata za dodjelu stipendije,
17) izjavu (samo za punoljetne kandidate) da nije zasnovao/la bračnu zajednicu ukoliko aplicira na
stipendiju za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Općina Pale.
NAPOMENA: Izvršena je dopuna alineje 5, 6, 7 dok svi ostali kriteriji ostaju isti.
Dokumentaciju iz alineje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 je obavezna, dok je dokumentacija iz alineje 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 i 17 neobavezna ali utiče na rezultate bodovanja.
Dokazi o ispunjavanju navedenih uslova moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije koje nisu starije
od šest (6) mjeseci.
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja DOPUNE KONKURSA u sredstvima
javnog informisanja, a bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine, web stranici Općine, web i
Facebook stranici Radio Prače i na oglasnim pločama mjesnih zajednica Prača i Hrenovica