VIJEĆE OPĆINE PALE ODRŽALO 26. SJEDNICU

0
99

Vijeće Općine Pale FBiH jednoglasno – 1000 KM za  djecu rođenu  u  2023. godini

Jednoglasnim usvajanjem dnevnog reda, te zapisnika sa prethodne sjednice,  vijeće Općine Pale FBiH  u ponedjeljak 28.11.2022. godine započelo  je  26. sjednicu na kojoj se našlo 13 tačaka.

Pred vijećem se našao  Prijedlog Zaključka o prihvatanju Nacrta Budžeta Općine Pale za 2023. godinu. Odmah nakon što je predsjedavajući općinskog vijeća dao tačku na razmatranje za riječ su se javili  predstavnici Općinske komisije za Budžet i istakli da su  održali sastanak i da primjedbi nema te da isti treba uputiti na  javnu raspravu. Predsjedavajući općinskog vijeća je ovom prilikom upoznao vijećnike da bi Zaključak trebalo uskladiti sa formom poslovnika, te istakao da  ovom zaključku treba  dodati ( neke članoave) član 2., član 3. i član 4. Pojasnio je šta znači dodavanje ovih članova te predložio da svi zaključci za nacrte budu u istoj formi jer ih ista služba obrađuje nakon kraće diskusije vezane za ovu tačku dnevnog reda ista je sa Prijedlogom da se Zaključak  izmjeni sa članom 2, 3 i 4 usvojena jednoglasno.Vijeće je kao propratni dokument  jednoglasno usvojilo  prijedlog Zaključka o prihvatanju nacrta odluke o izvršenju Budžeta Općine Pale za 2023. godinu i upućivanje u javnu raspravu. Javne rasprave će biti održane u  mjesecu decembru ove godine u obje MZ.

Primjedbi od strane vijećnika nije bilo na Prijedlog Zaključka o nacrtu  budžetskog kalendara Općine Pale FBiH za 2023. godinu i isti je jednoglasno usvojen, kao i Odluka o odobravanju ispravke upisa u zemljišnoknjižnom ulošku.

Sljedeća tačka dnevnog reda odnosila se na Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale FBiH za period januar – septembar 2022. godine. Kod ove tačke vijećnici su se interesirali o podignutom kreditu kojim Općina Pale FBiH treba isplatiti sudske presude proizašle oko eksproprijacije zemljišta izgradnjom obaloutvrde rijeke Prače. Šefica računovodstva je dala odgovore na sva pitanja i vijećnike upoznala sa trenutnim stanjem, a za mjesec dana po riječima šefice računovodstva imat će detaljne informacije o tome šta se isplatilo i koliko je ostalo na računu. U diskusiju se, kada je upitanju ova tačka, uključio sekretar vijeća kao i većina vijećnika. Vijećnica Fatima Bujak od načelnika općine zatražila je informaciju o izgradnji kolektor za prečišćavanje voda. Načelnik je vijećnike upoznao sa situacijom i problemima sa kojima se trenutno suočavaju kada je upitanju realizacija ovog projekta.Nakon duže diskusije vezane za ovaj devetomjesečni izvještaj vijećnici su ga usvojili sa 10 glasova za i jednim suzdržanim.

U nastavku sjednice sa 10 glasova za i 1 suzdržanim glasom vijeće je usvojilo nekoliko  Prijedloga Odluka i to:

*Prijedlog Odluke o preuzimanju zemljišta u korist Općine Pale FBiH.

* Prijedlog Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje sekretara Općinskog vijeća Pale.

* Prijedlog Odluke o subvencioniranju djela troškova za registraciju obrta  u 2023. godini.

Na prijedlog  vijećnika kluba SDA, Vijeće Općine Pale danas je jednoglasno usvojilo Zaključak o isplati jednokratnih novčanih naknada za djecu rođenu u 2023. godini u visni 1000 KM, a ista je do sada iznosila 500 KM.

Također danas je vijeće usvojilo Zaključak o prihvatanju Nacrta programa rada Općinskog vijeća Pale  za 2023. godinu.

Pred sami kraj sjednice vijeće je razmatralo i primilo k znanju Informaciju organizacionog odbora povodom 27. septembra Dana Općine Pale F BiH i Dana oslobođenja MZ Hrenovica.

Prijedlozi, sugestije vijećnička pitanja, inicijative i odgovori bila je posljednja tačka dnevnog reda. Kod ove tačke vijećnici su usvojili nekoliko Zaključaka , a jedan od njih odnosi se na čišćenje trotoara u ulici Samira Hujdura u naselju Turkovići.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here