You are here:: Novosti Vijeće općine Pale FBiH na današnjoj sjednici usvojilo Budžet za 2018.godinu od 1.200 000,00 KM
 
 

Vijeće općine Pale FBiH na današnjoj sjednici usvojilo Budžet za 2018.godinu od 1.200 000,00 KM

Jedanaesta redovna sjednica općinskog vijeća Pale u FBiH održana je danas. Nakon što je  usvojen dnevni red sa određenim dopunama,jednoglasno je usvojen i zapisnik sa prethodne sjednice općinskog vijeća.Vijeće je bilo jednoglasno kada je u pitanju Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  Budžeta općine Pale za 2017.godinu.

Prijedlog  Budžeta općine Pale za 2018.godinu  je usvojen sa jednom izmjenom i to da se sa prezentacije vijeća skine 1.000 KM i prebaci  za održavanje manifestacije  „Pračansko ljeto“.Nakon toga usvojena je Odluka o izvršenju Budžeta općine Pale za 2018.godinu  kao prateći dokument.Danas je vijeće usvojilo i prijedlog rada općinskog vijeća za 2018.godinu.U nastavku sjednice vijeće je donijelo Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade kao i Odluku o potvrđivanju rezultata izbora za savjete mjesnih zajednica. Jednoglasno je bilo i kada je u pitanju zaključak o usvajanju prijedloga za izradu plana rada skupštine BPK-a Goražde za 2018.godinu.
Vijeće je u okviru današnje sjednice primilo k znanju sljedeće informacije: o izdatim urbanističkim, građevinskim i upotrebnim dozvolama i prihodima ostvarenim po osnovu istih u 2017.godini,o prometu nekretninama u 2017. godini i o ostvarenim prihodima po osnovu komunalne naknade.Vijeće je u nastavku sjednice primilo i informaciju o stanju poljoprivrede na području općine Pale u 2017.godini.Vijeće je danas sa 10 glasova „ZA“ i 1 suzdržanim glasom prihvatilo dopis OŠ Prača uz zahtjev za postavljane ulične rasvjete u školskom dvorištu. Također, vijeće je danas prihvatilo i preporuku  prema CIK-u o zauzimanju stava povodom imenovanja općinske izborne komisije. Data je i saglasnost VD direktoru JKP Prača  da obavlja poslove VD direktora do imenovanja novog direktora.
Posljednja tačka dnevnog reda odnosila se na prijedloge,sugestije i inicijative.

Nakon što je iscrpljen dnevni red predsjedavajući općinskog vijeća čestitao je Novu godinu prisutnima uz želju da sljedeća godina bude bolja i prosperitetnija, a potom i završio današnju sjednicu općinskog vijeća.

Piše: Azra Prljača

/radiopraca.ba/