Home » VIJESTI » Data preporuka Upravi policije da intenzivnije vrši provjeru nosilaca oružanih listova

Data preporuka Upravi policije da intenzivnije vrši provjeru nosilaca oružanih listova

Održan sastanak Stručnog kolegija Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde zbog učestalih nemilih događaja u našoj državi a i regiji,  izazvanih upotrebom vatrenog oružja,  u Ministarstvu za unutrašnje poslove BPK Goražde održan je sastanak Stručnog kolegija na kojem je razmatrana aktualna problematika s akcentom na eventualne aktivnosti koje bi trebala poduzeti Uprava policije u suzbijanju ovakavih i sličnih nezakonitih radnji.

Stručnom kolegiju pored ministra Nusreta Hubjera i policijskog komesara Damira Bogunića prisustvovao je i načelnik Sektora uniformisane policije Adem Laković te šef Odsjeka za podršku  Nerma Omanović, a na sastanku su dogovorene naredne aktivnosti  koje će poduzimati resorno ministarstvo i Uprava policije, a koje se intenzivno provode  u posljednjih mjesec dana.

S ciljem suzbijanja nezakonite upotrebe vatrenog oružja na prostoru našeg kantona te stvaranja predpostavki za što veću sigurnost građana, na sastanku kolegija donešen je zaključak , kojim se zadužuje resorno ministarstvo i Uprava policije da provedu proceduru provjere naslijednika umrlih koji nisu u zakonskom roku vratili oružje, a bili su dužni u skladu sa Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije uz oružani list predati nadležnim organima.

Također, sa kolegija je data preporuka Upravi policije da poduzme aktivnosti u smislu provjere nosilaca oružanog lista da li su isti na adekavatan način deponovali oružje i municiju te da uspostave saradnju sa zdravstvenim ustanovama u BPK Goražde u pogledu razmjene podataka za lica čija promjena zdravstvenog stanja može biti od uticaja na sposobnost za nošenje i držanje oružja.

 

 

Vlada BPK