Home » VIJEĆE » Održana trideset treća sjednica OV Pale FBiH

Održana trideset treća sjednica OV Pale FBiH

Dana 03.07.2023.godine u prostorijama Male sale u Općini Pale FBiH održana je trideset treća sjednica OV. Sjednicu vijeća započeo je predsjedavajući Mr.sc. Senad Mutapčić,dipl.ing.maš.
Na današnjoj sjednici nije prisustvovalo četiri vijećnika, čiji su izostanci opravdani od strane ostalih vijećnika, izuzev vijećnice Ilmane Imširović(SDP), čiji izostanak vijeće nije podržalo. Radi se o vijećnicima, Ekrem Sipović (SDA), Fahrudin Mulić (SDA) I Mirnes Ćutuk (SDP).
Na samom početku vijećnici su izglasali Dnevni red, koji je usvojen jednoglasno sa izmjenama I dopunama. Na Dnevnom redu se našlo 12 tačaka, o kojima se danas diskutovalo. Na Prijedlog predsjedavajućeg , peta tačka Informacija o planiranim započetim I okončanim kapitalnim projektima na području Općine Pale, skinuta je sa današnjeg Dnevnog reda, I uz podršku vijećnika ovaj Prijedlog je usvojen.
Prva tačka odnosila se na Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 32.sjednice OV, I ova tačka je usvojena sa sedam glasova ZA I jednim glasom SUZDRŽAN.
Vijećnici su diskutovali I o drugoj tački Dnevnog reda, Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju spomen obilježja Zelena Ravan.
‘’Mi kad smo krenuli sa idejom izgradnje spomen obilježja na prostoru Općine, stariji vijećnici znaju da se to povlači duži niz godina, nije se moglo dogovoriti gdje će bit mjesto spomenika, te se obavio veći broj sastanaka sa Udruženjem demobilisanih boraca naše općine, i na dogovor između Općine I Udruženja, izmeđuostalog pronašli riješenje, da se rade dva od iste važnosti spomen obilježja, sa određenim natpisom na istim, da se uradi jedno centralno u Hrenovici, gdje će se ukinuti već postojeći u haremu džamije, a u sklopu spomen obilježja poginulim komadantima, uz nadogradnju I borcima proteklog rata. Dogovoreno je da se spomenici rekonstruišu u mjestu Bare I da se uradi projekat za mjesto Zelena Ravan. Sva četiri projekta su ispoštovana, urađeni su još se samo čeka realizacija istih, kazao je načelnik Općine Almin Ćutuk.Uz dodatnu diskusiju vijećnika, ova tačka je usvojena jednoglasno.
Vijećnici su diskutovali I o trećoj tački, Prijedlog Odluke o imenovanju Organizacijskog odbora povodom Dana otpora MZ Prača. Imenovani su novi članovi, I ova tačka je usvojena jednoglasno.
Informacija koja se našla na današnjem dnevnom redu, primljena je k znanju, a riječ je o Informaciji o ostvarenim finansijskim efektima po dodijeljinim koncesijama na području BPK Goražde, sa posebnim osvrtom na Općinu Pale za 2022.godinu.
Također, primljena je k znanju I Inforamcija o količini odsječene drvne mase I dodijeljenih sredstava na osnovu eksploatacije šuma sa područja Općine Pale FBiH u 2022.godini.
Vijećnici su usvojili tačku sedam, I primili k znanju Informaciju o stanju I servisiranju mobilne, fiksne mreže I 3g bazne stanice na području Općine Pale.
Primljene su k znanju I ostale Informacije koje su se našle na Dnevnom redu, Informacija Organizacijskog odbora povodom 22.maja Dana otpora MZ Hrenovica, zatim Informacija Organizacijskog odbora povodom 28.maja, Dana smrti Alije Prazine I Informacija o stanju zdravstvene zaštite ljudi u proteklom period na području naše Općine.
Direktor JU Dom zdravlja Prača je iznio probleme sa kojima se susreće ova ustanova, a jedan od gorućih problema jeste nedostatak doktorskog kadra.
Posljednja tačka današnjeg Dnevnog reda odnosila se na prijedloge, sugestije, vijećnička pitanja,inicijative I odgovore.
Vijećnik Aljo Sprečo je podnio jednu inicijativu, koja je upućena šumarstvu. Da se riješi jedan od problema za građane iz mjesta Revidol,a radi se o lagerovanju drva I teretnih vozila, što za posljedice ima razaranje puta I putne komunikacije.
Klub SDA je također podnio Inicijativu kojom se traži uređivanje putokaza na nekategorisanim I kategorisanim putevima na području Općine Pale.Radi se o selima koja su u jako lošem stanju, ili su im smjernice dotrajale, oštećene, pa se tim putem zahtjeva da se promijene I postave nove. Inicijativa je prihvaćena od strane ostalih vijećnika, sa ovom tačkom Dnevni red je iscrpljen, I predsjedavajući Mutapčić je zaključio trideset treću sjednicu OV Pale.